Sens. 40 64 Cardiac64 Open

  • 7737807Straton-Z X-Ray Tube